jueves, 19 de julio de 2012

THE NEW WORLD (The extended cut)

Entrada especial...número 200, por una vez no se admiten comentarios, mañana seguimos con la 201...Disfruten de la lectura, si es que no les aburre mucho, y por favor, no se chiven del truco, que para eso es una entrada especial...

Ry 22 qr sroereb qr 1999 cnfé han npvntn gneqr ra zv pvhqnq angny ivraqb ra han cnagnyyn rfghcraqn yn vafbcbegnoyr "Yn qrytnqn yíarn ebwn". Yn iv fóyb, pbzb qr pbfghzoer, n crfne qr dhr ragbaprf graín ha ragenñnoyr píephyb qr nzvtbf, zr dhrqnon han nfvtanghen cnen npnone zv pneeren, graín rfpnfnf crefcrpgvinf ivgnyrf l cbe ndhry ragbaprf rfgnon unpvraqb yn ln rkgvagn cerfgnpvóa fbpvny (¡cevatnqb!) ra yn ovoyvbgrpn l ry pbzrqbe qr ha vafgvghgb (yb dhr fva qhqn fhchfb han rkcrevrapvn inyvbfn cnen zv bsvpvb, creb ercvgnzbf...¡cevatnnnnnnqb!).

Ry 25 qr sroereb qr 2006, 7 nñbf l 3 qínf qrfchéf, iv "Ry ahrib zhaqb" ra han fnyn qr Onepryban , nytb zrabf rfghcraqn. Genonwnon n zrqvn wbeanqn, rfgnon npbzcnñnqb qr han gvghynqn ra zbagnwr pvarzngbteásvpb, ln dhr yn grepren crefban pba yn dhr npbfghzoenon n ire ynf cryíphynf unoín uhvqb qr yn pvgn pba han gevfgr rkphfn, fvthvraqb fh unovghny genqvpvóa qr creqrefr ynf zrwberf cryíphynf qr yn grzcbenqn. Ab perna dhr rkvfgín avathan uvfgbevn rager Guryzn Fpubbaznxre l lb, ra ernyvqnq ra ndhryybf zbzragbf rfgnon ceraqnqb qr han svyóybtn vatyrfn n zvyrf l zvyrf qr xvyózrgebf, ¿b ln unoín ihrygb?, ab yb erphreqb, phln ihrygn ra gbqb pnfb cerpvcvgó dhr zr shrfr cerfragnqn n zv shghen zhwre pvapb zrfrf l zrqvb qrfchéf qry znenivyybfb qrfphoevzvragb ra yn fnyn.

Ry 17 qr frcgvrzoer qr 2011 iv "Ry áeoby qr yn ivqn". Genonwnon n wbeanqn pbzcyrgn, yn iv  bgen irm fóyb, ln dhr n zv zhwre rzonenmnqn qr bpub zrfrf l zrqvb ab yr ncrgrpín unpre ry ivnwr unfgn yn bgen irm zntaísvpn cnagnyyn, ra I.B l nygn qrsvavavpvóa, rfgn irm ra Znqevq.

Ry 11 qr whyvb qr 2012 ur ihrygb n ire cbe grepren irm "Ry ahrib zhaqb", nofbyhgnzragr pbazbivqb, ra ry ercebqhpgbe qr oyh-enl, ra han irefvóa qr 171 zvahgbf, whagb ny zne Zrqvgreeáarb, whagb n zv zhwre, gna pbagragn pba yn cryíphyn, zvragenf ry crdhrñb qr ahrir zrfrf whtnon ra yn znagn.

Nqzvenqberf l qrgenpgberf qrgrpgnena dhr unl nytb vafbcbegnoyr l cebshaqnzragr znyvpxvnab ra rfgn nofheqn r vzcúqvpn uvfgbevn, ¿ab?.

Lb perb dhr ab gratb bgen znaren qr aneene cbe dhé zr pbazhrir l zr vzcerfvban gnagb rfgn boen znrfgen fv ab rf qnaqb han yvtren vqrn qr pózb fr chrqr ivive ry cnfb qry gvrzcb n geniéf qr ynf cryíphynf qr ha qverpgbe, qr pózb fr chrqr erpbeqne yb ivivqb cbe hab zvfzb erpbeqáaqbyb pba yn pnqrapvn qr ybf irefbf ivfhnyrf qr rfgr znrfgeb vafcvenqbe.

Ab cbqeín whfgvsvpne anqn fv phragb dhr fr gengn qr yn uvfgbevn qr ha rkcybenqbe pba cvagn qr puhyb dhr fr ranzben qr han angvin qr ha chroyb dhr ab pbabpr yn cnynoen bqvb b yn cnynoen prybf.¡Nythabf vaterqvragrf dhr fvrzcer ur qrgrfgnqb!. Zngrevn cevzn cnen ha ernyvmnqbe gvcb Rqjneq Mjvpx.

Záf nyyá qr Cnyznf, cryznf, zbqnf, cnfrf, cbfrf, ncerpvnpvbarf, qrcerpvnpvbarf l ehvqb zrqvágvpb, dhé fhregr dhr rkvfgn rfgr pvar, rfgn cryíphyn, dhr unoeín cbqvqb fre qvevtvqn cbe Ivfpbagv, cbe Ybfrl, cbe Gnexbifxv b cbe ry znlbe cbrgn nzrevpnab qr gbqbf, rfr Wbua Sbeq dhr fr ncnerpr nagr abfbgebf phnaqb Erorppn-Cbpnubagnf yr certhagn ny pncvgáa Fzvgu ndhryyb qr "Qvq lbh svaq lbhe Vaqvrf?"